ساعت کاری از شنبه تا پنجشنبه ۸:۰۰ تا ۲۰:0۰
ایران - تهران فلکه دوم صادقیه سازمان آب (به طرف آیت الله کاشانی) خیبان گلستان یکم مجتمع فانوس طبقه 4 واحد ۱۳
ساعت کاری از شنبه تا پنجشنبه ۸:۰۰ تا ۲۰:0۰

Contact us

Ways of communication with Nooran Clinic

Contact us
09395148384
Instagram
Direct

Profile of Nuran Clinic

Working hours from Saturday to Thursday 8:00 to 20:00 Working hours from Saturday to Thursday 8:00 to 20:00
Iran - Tehran, 2nd floor, Sadeghieh, water organization (toward Ayatollah Kashani), 1st Golestan street, Fanos complex, 4th floor, unit 13
021-44093524

Contact us form