ساعت کاری از شنبه تا پنجشنبه ۸:۰۰ تا ۲۰:0۰
ایران - تهران فلکه دوم صادقیه سازمان آب (به طرف آیت الله کاشانی) خیبان گلستان یکم مجتمع فانوس طبقه 4 واحد ۱۳
ساعت کاری از شنبه تا پنجشنبه ۸:۰۰ تا ۲۰:0۰

آزمون

وقتی با کودک صحبت میکنید به چشمان شما نگاه میکند اما انگار چیزهایی را که میگویید نمیشنود و یا اصلا به آنها گوش نمیدهد.

درست! غلط !

به جواب صحیح پاسخ دهید